top of page
Company Swedico HB and Development Global Society Institute held a great analytical work in different areas of Ukraine and composed Platform knowledge - E consultant, which includes different products - books, materials of international projects, organizations, companies, foundations, presentation, including private persons required to create a new business development, resource mobilization, creating new and innovative platforms.
 
Компанією Swedico HB та ГО Інститут розвитку глобального суспільства проведена велика аналітична робота в різних сферах України та зроблена  Платформа знань - Електронний консультант, в яку включені різні продукти - підручники, матеріали міжнародних проектів, організацій, підприємств, фондів, презентації, в тому числі, приватних осіб, необхідні для створення нового бізнесу, розвитку, залучення ресурсів, створення нових інноваційних платформ.
Компанией Swedico HB и ГО Институт развития глобального общества проведена большая аналитическая работа в разных сферах Украины и составлена Платформа знаний – Электронный консультант, в которую включены разные продукты – учебники, материалы международных проектов, организаций, компаний, фондов, презентации, в том числе, частных лиц,  необходимые для создания нового бизнеса, развития, привлечения ресурсов, создания новых инновационных платформ.
About Us
Про Нас
О Нас

Company Swedico HB and Development Global Society Institute have joined forces for the development of reforms in Ukraine and the creation of Knowledge Platform - E Consultant

 

Компанія Swedico HB і ГО Інститут розвитку глобального суспільства об'єднали зусилля для розвитку реформ в Україні та підготовки Платформи знань - Електронний консультант

Компания Swedico HB и ГО Институт развития глобального общества объединили усилия для развития реформ в Украине  и подготовки Платформы знаний – Электронный консультант

Goal
Мета
Наша Цель

E Consultant - Knowledge Platform will allow you to have access to innovative materials and documents, to create new business, to attract resources, to create innovative new platform.

E Consultant is constantly updated and is ready to consider proposals to promote your product (tutorial, advertising, reports, presentations, project, program, etc.).

Електронний Консультант - Платформа знань дозволить вам мати доступ до інноваційних матеріалів і документів, створити новий бізнес, залучити ресурси, створити нові інноваційні платформи.

Електронний Консультант постійно оновлюється і готовий розглянути пропозиції щодо просування вашого продукту (підручників, реклами, звіту, презентації, проекту, програми тощо)

Электронный Консультант - Платформа знаний позволит вам иметь доступ к инновационным материалам и документам, создать новый бизнес, привлечь ресурсы, создать новые инновационные платформы. 

Электронный Консультант постоянно обновляется и готов рассмотреть предложения по продвижению вашего продукта (учебника, рекламы, отчета, презентации, проекта, программы и т.п.).

​Services
Послуги
Услуги

- Providing product

  Надання продукту

  Предоставление​ продукта

- Consultations

  Консультації

  Консультации

- Search, analysis and preparation of new products

  Пошук, аналіз та підготовка   нових продуктів

  Поиск, анализ и подготовка       новых продуктов

- Development and implementation   of training

  Розробка та проведення     тренінгів

  Разработка и проведение                 тренингов

- Promote your product

  Просування вашої продукції

  Продвижение вашей                               продукции

bottom of page